Логин:
Пароль:

Часто Задаваемые Вопросы


Вернуться к содержанию

Правила регистрации доменов в зоне ".ua"

Правила домену .UA

1. Загальні принципи та положення

1.1. Домен верхнього рівня .UA є складовою частиною всесвітньої системи доменних імен, що її адмініструє \"Інтернет корпорація з присвоєння імен та номерів\" (ICANN).

1.2. Ці \"Правила домену .UA\" (надалі – Правила) розроблені адміністратором домену .UA з дотриманням чинних правил ICANN (RFC#1591, ICP-1), з урахуванням рекомендацій ICANN, CENTR, US DoC, WIPO, а також міжнародного досвіду, та є умовами надання адміністратором домену .UA третім особам послуг з адміністрування та технічного супроводу домену .UA.

1.3. Ці Правила визначають систему взаємовідносин і процедур стосовно делегування та адміністрування доменних імен в домені .UA, є невід’ємною частиною договорів, які укладаються адміністратором домену .UA з цього приводу, та конкретизують права та обов’язки сторін таких договорів.

1.4. Термін “особа” в межах цих Правил охоплює як фізичних, так і юридичних осіб.

1.5. Термін “делегування” в межах цих Правил використовується згідно з визначеннями

п.4.2.2 чинного стандарту Інтернет STD0013 (RFC#1034) та ICP-1. 1.6. Термін „Знак” в межах цих Правил означає словесний знак для товарів та послуг, на який центральним органом виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності видане свідоцтво України на знак для товарів та послуг, або такий, що одержав правову охорону на території України згідно з Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків, або, в разі, якщо такий зареєстрований знак для товарів та послуг складається з тексту та інших позначень, – його словесну частину, яка сама є об’єктом правової охорони.

1.7. Строки та умови делегування доменних імен визначаються на договірній основі.

1.8. В межах цих Правил домени за їх призначенням розподіляються на дві категорії:

1.8.1. Публічні, тобто такі, що адмініструються в інтересах певної спільноти.

1.8.2. Приватні, тобто такі, що адмініструються певною особою у своїх власних інтересах.

1.9. Категорія домену визначається в момент делегування його доменного імені (див.п.4.21.5).

1.10. Домен .UA є публічним доменом.

1.11. Оскільки домен є адміністративно визначеною підмножиною ієрархічного простору доменних імен, правила домену нижчого рівня можуть лише конкретизувати та/або доповнювати певні положення правил публічного домену вищого рівня, але не можуть їм суперечити.

Правила доменів, делегованих в домені .UA, встановлюються їх адміністраторами в момент делегування, за згодою адміністратора домену вищого рівня і не можуть суперечити цим Правилам.

2. Правила делегування доменних імен

2.1. Доменні імена в публічному домені можуть бути делеговані як публічні або як приватні згідно з правилами публічного домену попереднього рівня та рішенням його адміністратора.

2.2. В приватному домені делегування публічних доменних імен неможливе.

2.3. Доменне ім\'я www в публічному домені зарезервоване за адміністратором цього публічного домену та має вказувати на веб-сайт, де опубліковані правила цього публічного домену та перелік реєстраторів, які реєструють доменні імена в цьому домені.

2.4. Заявки на делегування будь-яких імен в публічному домені обробляються адміністратором в порядку їх надходження, якщо правилами конкретного публічного домену не встановлено іншого.

2.5. Правила публічного домену можуть встановлювати \"період одночасності\", тобто інтервал часу з моменту надходження першої заявки на доменне ім\'я, протягом якого всі наступні заявки на це доменне ім\'я вважаються такими, що надійшли одночасно з першою.

2.6. В домені .UA можуть бути делеговані публічні домени.

2.6.1. Доменне ім’я публічного домену має обиратись у такий спосіб, щоб його компонент другого рівня (до знака \".\", але не включаючи цей знак) мав розрізняльну здатність, та був представлений символами з числа літер латинського алфавіту, цифр та знака „-”. Компонент другого рівня доменного імені публічного домену має бути:

2.6.1.1. загальновживаним позначенням певного виду товарів, послуг чи явищ, або певного виду людської діяльності, або

2.6.1.2. іншого роду загальновживаним терміном чи позначенням з числа таких, які не можуть одержати правову охорону згідно зі ст.6 п.2 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг”, або

2.6.1.3. являти собою латинську транслітерацію терміна або позначення, вказаного в пп.2.6.1.1, 2.6.1.2 цих Правил, записаного українською або російською мовою.

2.6.2. Делегування нового публічного домену в домені .UA, або внесення змін до правил існуючого публічного, відбуваються за такою процедурою:

2.6.2.1. Особи, зацікавлені в делегуванні нового або у внесенні змін до правил існуючого публічного домену, звертаються з відповідними пропозиціями до адміністратора домену .UA. Ініціатива створення нового публічного домену полягає в пропозиції визначення цільової спільноти такого домену, основних особливостей його адміністрування, та пропозиції щодо особи адміністратора нового публічного домену.

2.6.2.2. Адміністратор домену .UA на свій розсуд приймає рішення про делегування нового публічного домену в домені .UA або внесення змін до правил існуючого публічного домену чи про відмову в делегуванні нового публічного домену в домені .UA або внесенні змін до правил існуючого публічного домену.

2.6.2.3. У разі прийняття адміністратором домену .UA позитивного рішення з вищезазначених питань адміністратор домену .UA та адміністратор (відповідно нового чи існуючого) публічного домену укладають (або переукладають) між собою угоду. Ці Правила та правила відповідного публічного домену стають невід’ємними додатками такої угоди. Момент укладення такої угоди є моментом набуття чинності правил нового (змін до правил існуючого) публічного домену.

2.7. В процесі делегування доменного імені в публічному домені беруть участь:

2.7.1. Реєстрант – особа, що бажає користуватися та розпоряджатися певним доменним іменем в публічному домені;

2.7.2. Реєстратор – суб\'єкт господарювання, який надає реєстранту послуги, необхідні для технічного забезпечення делегування і функціонування доменного імені.

2.7.3. Адміністратор – адміністратор публічного домену, в якому відбувається делегування. Особа, що виконує функції адміністратора публічного домену, має бути суб`єктом господарювання.

2.8. У разі, якщо реєстрант бажає перевести зареєстрований ним раніше приватний домен до категорії публічних, він може це зробити виключно за умови додержання п.2.6 цих Правил.

2.9. Переведення публічного домену до категорії приватних є порушенням цих Правил.

2.10. Делегування реєстранту доменного імені в публічному домені відбувається за такою процедурою:

2.10.1. Реєстратор за завданням реєстранта створює в реєстраційній базі даних домену .UA запис про особу, який містить інформацію про реєстранта згідно з вимогами пп.4.19,

4.20 цих Правил, або перевіряє наявність такого запису та його відповідність вимогам цих Правил.

2.10.2. Реєстратор за завданням реєстранта виконує роботи з метою забезпечення технічної працездатності доменного імені, якщо це необхідно.

2.10.3. Реєстратор за завданням реєстранта складає заявку на делегування доменного імені для реєстранта та надсилає її до вхідної черги заявок адміністратора відповідного публічного домену. Заявка складається в формі запису про доменне ім\'я згідно з вимогами п.4.21 цих Правил.

2.10.4. Заявка вважається прийнятою до вхідної черги з моменту, коли програмне забезпечення реєстраційної бази даних домену .UA (див. розділ 4 цих Правил) надає реєстратору підтвердження такого прийняття.

2.10.5. Адміністратор у встановлений правилами публічного домену строк приймає згідно з правилами відповідного публічного домену одне з таких рішень:

2.10.5.1. про делегування доменного імені, або

2.10.5.2. про відмову в делегуванні, або

2.10.5.3. про відкладення обробки заявки.

2.10.6. Про хід та результат обробки заявки адміністратор сповіщає адміністративну та технічних контактних осіб реєстратора електронним(и) листом(ами).

2.11. Надходження заявки на делегування доменного імені в публічному домені означає, що реєстрант сам, добровільно та на власний розсуд, ідентифікує себе членом тієї спільноти, в інтересах якої адмініструється цей публічний домен. Адміністратор публічного домену не має права судити про те, наскільки такі погляди реєстранта відповідають дійсності, крім випадків, коли правилами публічного домену встановлена необхідність документального підтверджен- ня належності реєстранта до певної спільноти.

2.12. Адміністратор публічного домену приймає рішення про відмову в делегуванні доменного імені у випадках, якщо:

2.12.1. Синтаксис заявки або її зміст не відповідають вимогам п.4.21 цих Правил.

2.12.2. Доменне ім\'я вже делеговано іншому реєстранту.

2.12.3. Доменне ім\'я є синтаксично некоректним згідно з чинними стандартами Інтернет.

2.12.4. Заявка надійшла від особи, яка не є реєстратором.

2.12.5. Реєстратор не може надати документальних підтверджень певних фактів стосовно реєстранта, коли правила публічного домену цього вимагають.

2.13. Адміністратор публічного домену приймає рішення про відкладення обробки заявки у ви- падках, якщо:

2.13.1. з приводу цієї заявки виник доменний спір – до моменту розв’язання доменного спору, визначеного у відповідності до п.5.2 цих Правил.

2.13.2. заявка на делегування ідентичного доменного імені, яка надійшла раніше, знахо- диться в стані перевірки відповідності її правилам публічного домену – до завершен- ня такої перевірки.

2.13.3. заявка на внесення змін до запису про доменне ім’я надійшла від реєстратора, який не обслуговує вказане доменне ім’я (наприклад, через бажання реєстранта укласти договір про обслуговування вказаного доменного імені з цим реєстратором), – до одержання адміністратором публічного домену підтвердження згоди попереднього реєстратора, який обслуговував вказане доменне ім’я, на внесення зазначених змін до запису про це доменне ім’я, але на строк не більший, ніж 5 (п’ять) календарних днів. У разі якщо протягом 5 (п’яти) календарних днів, на які відкладена обробка заявки, попередній реєстратор, який обслуговував доменне ім’я, не відповість на запит адмі- ністратора публічного домену ані згодою на внесення змін до запису про це доменне ім’я, ані запереченням проти таких дій, адміністратор публічного домену приймає рішення про внесення змін до запису про доменне ім’я.

2.14. Адміністратор публічного домену приймає рішення про відміну делегування приватного доменного імені в публічному домені і скасування вказаного доменного імені виключно у та- ких випадках:

2.14.1. за власним бажанням реєстранта, висловленим у письмовій формі та надісланим реєстратору та (або) адміністратору відповідного публічного домену;

2.14.2. у разі розірвання відповідного договору реєстранта з реєстратором або закінчення строку дії такого договору, якщо такий договір передбачає відміну делегування;

2.14.3. у разі закінчення строку делегування;

2.14.4. за рішенням суду.

2.15. В разі неодноразових та повторюваних технічних помилок, які роблять неможливим ви- користання доменного імені та/або перешкоджають нормальному функціонуванню сис- теми доменних імен в цілому, адміністратор заміняє усі записи класу IN для відповідного домену на записи IN TXT, в яких пояснюється причина заміни. При цьому записи в ре- єстраційній базі даних залишаються незмінними, а реєстратор та реєстрант повідомляють- ся про зроблені зміни та чинники, що їх викликали. Записи класу IN відновлюються в триденний строк після виправлення технічних помилок та повідомлення про це адмініст- ратора.

2.16. У випадках, передбачених пп.2.14.2, 2.14.3, 2.15 цих Правил, адміністратор публічного домену приймає рішення про відміну делегування приватного доменного імені в публічному домені і скасування вказаного доменного імені після призупинення делегування на строк не менший ніж 15 (п’ятнадцять) календарних днів, протягом якого реєстратору та реєстранту надається можливість поновити договір, подовжити строк делегування, виправити технічні помилки та ін.

2.17. Делегування публічного домену, який використовується, не може бути відмінене.

2.18. Адміністратор публічного домену вищого рівня приймає рішення про переделегування публічного домену іншому адміністратору виключно у таких випадках:

2.18.1. за власним бажанням адміністратора публічного домену, висловленим у письмовій формі;

2.18.2. у разі розірвання відповідної угоди адміністратора публічного домену з адміністра- тором домену .UA;

2.18.3. у разі неодноразових та повторюваних технічних помилок, які роблять неможли- вим використання доменного імені та/або перешкоджають нормальному функціону- ванню публічного домену або системи доменних імен в цілому;

2.18.4. за рішенням суду, яке набрало законної сили.

2.19. Адміністратор публічного домену здійснює переделегування приватного доменного імені іншому реєстранту виключно у таких випадках:

2.19.1. за власним бажанням реєстранта, висловленим у письмовій формі та надісланим адміністратору відповідного публічного домену;

2.19.2. за рішенням суду.

2.20. Переделегування приватного доменного імені у публічному домені відбувається шляхом призупинення делегування цього імені до моменту укладення новим реєстрантом відповідно- го договору з приводу цього доменного імені.

3. Особливості адміністрування публічного домену .UA

3.1. Публічні домени другого рівня в домені .UA делегуються відповідно до п.2.6 цих Правил.

3.2. Приватні доменні імена другого рівня в домені .UA делегуються виключно у разі, якщо відповідне доменне ім`я повністю, або його компонент другого рівня (до знака \".\", але не включаючи цей знак), за написанням співпадає із Знаком, права на використання якого на те- риторії України належать відповідному реєстранту.

3.3. В разі, якщо зазначений в п.3.2 Знак містить словесну частину, яка не є об’єктом правової охорони, власнику прав на використання на території України такого Знака може бути деле- говане приватне доменне ім’я другого рівня, яке за написанням співпадає з тією частиною Знака, яка є об’єктом правової охорони.

3.4. Написанням Знака в межах цих Правил вважається його представлення символами з чис- ла: літер латинського алфавіту, арабських цифр і знака \"-\". В разі, якщо Знак містить символи інших алфавітів, окрім латинського, цифри інших систем числення та/або інші символи, на- писанням Знака вважається його транслітерація латиницею, здійснена згідно правил транслі- терації того алфавіту, яким записано Знак.

3.5. В межах цих Правил, латинська транслітерація Знака, який містить символи кирилічного алфавіту, може, на власний вибір реєстранта, здійснюватися згідно:

3.5.1. транслітераційної таблиці „УЛ” („Українська Латиниця”), рекомендованої для української мови, затвердженої Держстандартом України 18 жовтня 1995 року та опублікованої за адресою: http://www.ua/docs/UL.html ,

3.5.2. або згідно чинного міждержавного транслітераційного стандарту ГОСТ 16876-71 (Ст.СЭВ 1362-78),

3.5.3. або згідно “Нормативної таблиці для відтворення українських власних назв засо- бами англійської мови”, затвердженої рішенням №8 української комісії з питань пра- вничої термінології, протокол №2 від 19 квітня 1996 р.

3.5.4. або згідно додаткової таблиці, опублікованої за адресою: http://www.ua/docs/addtable.html

3.6. Відображення в доменному імені спеціальних символів, які є частиною Знака, але не мо- жуть входити до доменного імені згідно чинним технічним стандартам, рекомендується здій- снювати одним з двох способів на власний розсуд реєстранта:

3.6.1. шляхом заміни спеціальних символів на їх символічні назви англійською мовою (наприклад, \"&\" - \"and\", \"/\" - \"slash\", \".\" - \"dot\",\"@\" - \"at\" та ін.), які за бажанням ре- єстранта можуть також бути виділені знаками \"-\" з обох боків (наприклад, \"&\" - \"-and-\"). Символи “ “ (пробіл) та “_” (підкреслення) можуть бути замінені на символ “-“.

3.6.2. шляхом видалення спеціальних символів з представлення Знака у вигляді доменно- го імені, без їх заміни.

3.7. Відображення в доменному імені римських цифр, які є частиною Знака, може, за власним бажанням реєстранта, висловленим у письмовій формі та надісланим адміністратору відпові- дного публічного домену через відповідного реєстратора, здійснюватись шляхом їх чисельно еквівалентного представлення арабськими цифрами.

3.8. Делегування приватного доменного імені другого рівня відбувається виключно за умови надання реєстрантом через відповідного реєстратора адміністратору домену .UA таких доку- ментів:

3.8.1. для доменного імені, яке повністю, або його компонент другого рівня (до знака \".\", але не включаючи цей знак), за написанням співпадає із Знаком, який охороняється на території України відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків – засвідченої центральним органом виконавчої влади з питань правової охоро- ни інтелектуальної власності виписки з Офіційного бюлетеня Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності, яка підтверджує факт міжнародної реєстрації Знака та факт його правової охорони на території України;

3.8.2. для доменного імені, яке повністю, або його компонент другого рівня (до знака \".\", але не включаючи цей знак), за написанням співпадає із Знаком, на який централь- ним органом виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності видане свідоцтво України на знак для товарів та послуг – належним чином засвідче- ної копії такого свідоцтва;

3.8.3. в разі, якщо безпосередньо реєстрант приватного доменного імені другого рівня не є власником прав на використання Знака на території України – належним чином за- свідченої копії договору про передачу власником Знака реєстранту доменного імені прав на використання цього Знака на території України, або ліцензійної угоди;

3.9. Строк перевірки заявки на делегування доменного імені другого рівня в домені .UA скла- дає 14 (чотирнадцять) календарних днів, та включає в себе період одночасності, встановлений п.3.10 цих Правил.

3.10. Період одночасності для заявок на делегування приватних доменних імен другого рівня в домені .UA складає 168 (сто шістдесят вісім) годин.

3.11. Строк делегування приватного доменного імені другого рівня в домені .UA не може пере- вищувати двох років або строку дії свідоцтва на Знак, згідно якого було делеговане це домен- не ім’я, якщо такий строк дії свідоцтва спливає менш, ніж через два роки.

3.12. В разі закінчення строку дії свідоцтва на Знак, згідно якого було делеговане доменне ім’я, адміністратор домену .UA зобов’язаний призупинити делегування відповідного доменного імені згідно з п.2.16 цих Правил. Реєстрант такого доменного імені зобов’язаний протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів від дати закінчення строку дії свідоцтва надати адміністрато- ру домену .UA через відповідного реєстратора належним чином завірену копію Доповнення до свідоцтва на Знак, з зазначенням відомостей про продовження строку дії свідоцтва. У разі невиконання реєстрантом цього зобов’язання, адміністратор домену .UA зобов’язаний скасу- вати делегування такого доменного імені згідно з п.2.14.3 цих Правил.

4. Реєстраційна база даних домену .UA (база WHOIS)

4.1. Реєстраційна база домену .UA (надалі - База) є єдиним централізованим джерелом інфор- мації щодо делегування та адміністрування доменних імен в домені .UA, а саме інформації про:

4.1.1. реєстрантів доменних імен;

4.1.2. реєстраторів;

4.1.3. доменні імена, делеговані в публічних доменах домену .UA, їх категорії та статус.

4.2. Термін “реєстрація” в межах цих Правил означає внесення до Бази інформації про факт делегування певного доменного імені певному реєстранту.

4.3. Виключні майнові авторські права на комп\'ютерні програми та бази даних, з яких склада- ється База, належать адміністратору домену .UA на підставі відповідних авторських догово- рів.

4.4. Одиницею інформації в Базі є запис. База містить записи таких типів:

4.4.1. запис про доменне ім\'я;

4.4.2. запис про особу;

4.4.3. запис про сервер імен (Nserver) – для серверів імен, які обслуговують доменні іме- на в домені .UA, та водночас самі мають символічні імена в цьому ж домені.

4.5. Інформація, що складає зміст Бази, є відкритою, за виключенням інформації, яка згідно цих Правил визначена як конфіденційна.

4.6. Актуальна інформація в Базі є доступною будь-якій особі через мережу Інтернет за прото- колом WHOIS або HTTP.

4.7. Інформація в Базі може бути представлена українською мовою в кирилічному кодуванні KOI8-U або англійською мовою.

4.8. Вносити до Бази інформацію про доменне ім’я, делеговане його реєстранту в домені .UA та/або в публічному домені другого рівня, або змінювати зміст такої інформації, мають право:

4.8.1. адміністратор публічного домену, в якому делеговане зазначене доменне ім’я;

4.8.2. реєстратор, який уклав зі вказаним в п.4.8.1 цих Правил адміністратором публічно- го домену договір;

4.8.3. адміністратор домену .UA.

4.9. Будь яка особа має право за власним бажанням створити в Базі запис про себе, або дору- чити створення такого запису реєстратору згідно з п.2.10.1 цих Правил. Поле mnt-by запису про себе, створеного особою власноручно, має містити текстовий рядок “NONE”. Змінювати зміст запису про особу, в тому числі внесеного до Бази відповідно до п.2.10.1 цих Правил, мають право:

4.9.1. реєстратор, який надає зазначеній особі послуги згідно з п.2.7.2 цих Правил;

4.9.2. особа, інформація про яку міститься у вказаному записі, незалежно від змісту поля mnt-by запису про неї;

4.9.3. адміністратор домену .UA на особисте прохання зазначеної особи.

4.10. Запис про особу, який зберігається в Базі, може бути видалений з Бази адміністратором домену .UA на особисте прохання згаданої особи, але виключно в разі, якщо на цей запис про особу немає посилань з жодного іншого запису Бази.

4.11. Інформація, що необхідна для аутентикації та авторизації осіб, які мають право вносити зміни до Бази, є конфіденційною інформацією адміністратора домену .UA, відповідного ре- єстратора, та, для запису про особу, – самої такої особи.

4.12. Реєстратор має право змінювати в Базі виключно інформацію у записах про особу реєст- рантів, які мають з цим реєстратором чинні договори, а також зміст полів Nserver в записах про доменні імена, поле Mnt-by в яких вказує на цього реєстратора.

4.13. Кожен запис в Базі містить в собі інформацію про дату останньої його зміни з точністю до секунди за універсальним світовим часом, та інформацію про особу, яка внесла ці зміни.

4.14. Жоден запис в Базі не може бути знищений або іншим чином видалений з неї. З моменту створення запису, База зберігає як актуальний стан запису, так і всі його попередні стани. За запитом до Бази в порядку, передбаченому п.4.6 цих Правил, надається інформація лише про актуальний стан певного запису. Будь-яка інша інформація про доменне ім`я надається адмі- ністратором публічного домену, в якому делеговане відповідне доменне ім`я, за письмовим мотивованим запитом.

4.15. Про створення запису, та про всі та будь-які зміни інформації, яка міститься в записі, про- грамне забезпечення Бази надсилає електронні листи за всіма електронними адресами всіх осіб, на яких посилаються відповідні поля запису як до, так і після внесення таких змін.

4.16. Достовірність та актуальність інформації, яка міститься в будь-якому записі Бази, гаран- тується реєстрантом та реєстратором згідно укладених ними договорів.

4.17. Адміністратор домену .UA не несе відповідальності за достовірність та актуальність інфо- рмації в будь-якому записі Бази, а, згідно з чинними Правилами ICANN та укладених адміні- стратором домену .UA договорів, відповідає лише за зберігання цієї інформації, її публічну доступність та наявність можливості внесення уповноваженими особами змін до Бази.

4.18. Запис про особу може існувати в одному з двох варіантів:

4.18.1. запис про фізичну особу (person);

4.18.2. запис про юридичну особу (organization).

Термін “запис про особу” в цих Правилах означає будь-який з цих варіантів, якщо прямо не зазначено інше.

4.19. Запис про фізичну особу (person) має такі поля:

4.19.1. Person: ім\'я, другий ініціал та прізвище фізичної особи. Обов\'язкове поле, один рядок.

4.19.2. Address: поштова адреса особи за міжнародно прийнятою формою. Обов\'язкове поле, один чи більше рядків.

4.19.3. Phone: контактний телефон особи в міжнародному форматі. Необов\'язкове поле, один чи більше рядків по одному номеру в рядку.

4.19.4. Fax-no: номер телефаксу в міжнародному форматі. Необов\'язкове поле, один чи більше рядків по одному номеру в рядку.

4.19.5. e-mail: адреса(и) електронної пошти особи. Обов\'язкове поле, один чи більше рядків по одній адресі в рядку.

4.19.6. Nic-hdl: унікальний код особи в Базі (надається Базою при першому внесенні в неї запису про дану особу). Обов\'язкове поле, один рядок.

4.19.7. Mnt-by: nic-hdl в Базі, що вказує реєстратора, який обслуговує дану особу та має право вносити зміни до запису, або текстовий рядок “NONE” у випадку, передбаче- ному п.4.9 цих Правил. Обов\'язкове поле, один чи більше рядків.

4.19.8. Notify: nic-hdl в Базі, що вказує на іншу особу, якій База надсилає повідомлення про зміни, внесені до запису. Необов\'язкове поле, один чи більше рядків.

4.19.9. Remark: додаткова інформація за бажанням реєстранта у довільній формі. Не- обов\'язкове поле, один чи більше рядків.

4.19.10. Changed: nic-hdl в Базі особи, яка останньою вносила зміни до запису, та дата внесення цих змін у форматі YYYYMMDDhhmmss. Обов\'язкове поле, один рядок.

4.19.11. Source: умовна назва Бази, яка ідентифікує Базу серед інших систем аналогічно- го призначення, які існують в світі. Обов\'язкове поле, один рядок, значення поля - завжди текстовий рядок \"UANIC\".

4.20. Запис про юридичну особу (organization) має такі поля:

4.20.1. Organization: Повна офіційна назва юридичної особи. Обов\'язкове поле, один чи більше рядків.

4.20.2. Address: поштова адреса юридичної особи за міжнародно прийнятою формою. Обов\'язкове поле, один чи більше рядків.

4.20.3. Phone: контактний телефон юридичної особи в міжнародному форматі. Обов\'яз- кове поле, один чи більше рядків по одному номеру в рядку.

4.20.4. Fax-no: номер телефаксу юридичної особи в міжнародному форматі. Необов\'яз- кове поле, один чи більше рядків по одному номеру в рядку.

4.20.5. e-mail: адреса(и) електронної пошти юридичної особи. Обов\'язкове поле, один чи більше рядків по одній адресі в рядку.

4.20.6. Org-id: унікальний код ЄДРПОУ юридичної особи – резидента України чи ана- логічна інформація про юридичну особу – нерезидента. Обов\'язкове поле, один ря- док.

4.20.7. Nic-hdl: унікальний код юридичної особи в Базі (надається Базою при першому внесенні в неї запису про дану юридичну особу). Обов\'язкове поле, один рядок.

4.20.8. Mnt-by: nic-hdl в Базі, що вказує реєстратора, який обслуговує дану юридичну особу та має право вносити зміни до запису, або текстовий рядок “NONE” у випадку, передбаченому п.4.9 цих Правил. Обов\'язкове поле, один чи більше рядків.

4.20.9. Notify: nic-hdl в Базі, що вказує на іншу особу, якій База надсилає повідомлення про зміни, внесені до запису. Необов\'язкове поле, один чи більше рядків.

4.20.10. Remark: додаткова інформація за бажанням реєстранта у довільній формі. Не- обов\'язкове поле, один чи більше рядків.

4.20.11. Changed: nic-hdl в Базі особи, яка останньою вносила зміни до запису, та дата внесення цих змін у форматі YYYYMMDDhhmmss. Обов\'язкове поле, один рядок.

4.20.12. Source: умовна назва Бази, яка ідентифікує Базу серед інших систем аналогічно- го призначення, які існують в світі. Обов\'язкове поле, один рядок, значення поля - завжди текстовий рядок \"UANIC\".

4.21. Запис про доменне ім\'я містить такі поля:

4.21.1. Domain: доменне ім\'я. Обов`язкове поле, один рядок.

4.21.2. Admin-c: nic-hdl особи – реєстранта доменного імені в Базі. Обов\'язкове поле, один рядок.

4.21.3. Tech-c: nic-hdl в Базі особи, яка технічно супроводжуватиме новостворюваний домен. Може посилатися, наприклад, на системного адміністратора реєстратора. До- мен може мати більше, ніж одного tech-c. Обов`язкове поле, один чи більше рядків.

4.21.4. Status: стан доменного імені (див.п.4.22 цих Правил). Обов`язкове поле, один ря- док.

4.21.5. Dom-public: категорія доменного імені. Відмітка \"YES\" у цьому полі означає, що домен публічний, відмітка \"NO\" – що домен приватний. Обов`язкове поле, один ря- док.

4.21.6. License: номер виданого центральним органом виконавчої влади з питань право- вої охорони інтелектуальної власності свідоцтва на Знак, строк його дії, чи інша ін- формація про Знак у текстовому вигляді, якщо доменне ім\'я повністю, чи його пер- ший компонент (до першого знака \".\", але не включаючи цей знак), за написанням або вимовою співпадає із зареєстрованим в Україні Знаком, права на використання якого на території України належать реєстранту цього доменного імені. Необов\'язко- ве поле, один рядок.

4.21.7. Nserver: hostname сервера доменних імен, який забезпечує технічну працездат- ність доменного імені. Обов\'язкове поле, не менше двох рядків, кожний з рядків вка- зує на фізично окремий сервер. В разі, якщо доменне ім’я цього сервера імен (hostname) саме знаходиться в домені .UA (незалежно від рівня імені), таке ім’я сер- вера повинно мати відповідний йому запис про сервер імен (див.п.4.23 цих Правил).

4.21.8. Mnt-by: nic-hdl в Базі, що вказує реєстратора, який обслуговує доменне ім\'я та має право вносити зміни до цього запису. Обов\'язкове поле, один рядок.

4.21.9. Notify: nic-hdl в Базі, що вказує на іншу особу, якій База надсилає повідомлення про зміни, внесені до запису. Необов\'язкове поле, один чи більше рядків.

4.21.10. Remark: додаткова інформація за бажанням реєстранта у довільній формі. Не- обов\'язкове поле, один чи більше рядків.

4.21.11. Changed: nic-hdl в Базі особи, яка останньою вносила зміни до запису, та дата внесення цих змін у форматі YYYYMMDDhhmmss. Обов\'язкове поле, один рядок.

4.21.12. Source: умовна назва Бази, яка ідентифікує Базу серед інших систем аналогічно- го призначення, які існують в світі. Обов\'язкове поле, один рядок, значення поля - завжди текстовий рядок \"UANIC\".

4.22. Доменне ім\'я може мати такі значення поля Status:

4.22.1. QUEUED YYYYMMDDhhmmss - подана реєстратором у форматі запису про до- менне ім\'я заявка знаходиться у вхідній черзі, до якої потрапила в момент часу, вка- заний датою.

4.22.2. CHECKED – заявка обробляється та проходить перевірки синтаксису, коректно- сті та інше.

4.22.3. SUSPENDED – обробку заявки відкладено згідно з п.2.13 цих Правил.

4.22.4. REFUSED N.NN.N - адміністратор публічного домену відмовив у делегуванні доменного імені згідно п.N.NN.N цих Правил (див.п.2.12 цих Правил).

4.22.5. RECALLED YYYYMMDDhhmmss – заявку відізвано з вхідної черги за власним бажанням реєстранта.

4.22.6. OK-UNTIL YYYYMMDDhhmmss – доменне ім\'я делеговано, строк делегування - до вказаної дати.

4.22.7. HOLD-SINCE YYYYMMDDhhmmss – делегування доменного імені та внесення будь-яких змін до запису про доменне ім\'я призупинені від вказаної дати до рішення адміністратора або до одержання ним судового рішення щодо цього доменного імені.

4.22.8. FROZEN-OK-UNTIL YYYYMMDDhhmmss - доменне ім\'я делеговано, строк де- легування – до вказаної дати, але внесення будь-яких змін до запису про це доменне ім\'я заблоковане адміністратором до рішення адміністратора або до одержання ним судового рішення щодо цього доменного імені.

4.22.9. CANCELLED YYYYMMDDhhmmss - делегування доменного імені скасоване від вказаної дати, доменне ім\'я вільне.

4.23. Запис про сервер імен може створюватись та змінюватись реєстратором з метою забезпе- чення технічної працездатності доменних імен, та містить такі поля:

4.23.1. Nserver: власне ім’я (hostname) сервера імен. Обов’язкове поле, один рядок, син- таксис – доменне ім’я в домені .UA (незалежно від рівня імені).

4.23.2. Mnt-by: nic-hdl в Базі, що вказує реєстратора, в розпорядженні якого перебуває даний сервер імен, та який має право вносити зміни до запису. Обов\'язкове поле, один рядок.

4.23.3. IP-addr: IP-адреса сервера імен. Між власним іменем сервера імен та його IP- адресою має існувати взаємно однозначна відповідність. Обов\'язкове поле, один ря- док, синтаксис – IP-адреса в форматі версії 4 Інтернет-протоколу (чотири групи цифр, розділених знаками \".\") або в форматі версії 6 Інтернет-протоколу.

4.23.4. Notify: nic-hdl в Базі, що вказує на іншу особу, якій База надсилає повідомлення про зміни, внесені до запису. Необов\'язкове поле, один чи більше рядків.

4.23.5. Remark: додаткова інформація за бажанням реєстратора у довільній формі. Не- обов\'язкове поле, один чи більше рядків.

4.23.6. Changed: nic-hdl в Базі особи, яка останньою вносила зміни до запису, та дата внесення цих змін у форматі YYYYMMDDhhmmss. Обов\'язкове поле, один рядок.

4.23.7. Source: умовна назва Бази, яка ідентифікує Базу серед інших систем аналогічно- го призначення, які існують в світі. Обов\'язкове поле, один рядок, значення поля - завжди текстовий рядок \"UANIC\".

5. Доменні спори в домені .UA

5.1. Термін \"доменний спір\" в межах цих Правил означає будь-який спір, що може виникнути в зв\'язку з цими Правилами та їх застосуванням, в тому числі в зв\'язку з делегуванням, пере- делегуванням, відміною делегування та використанням доменних імен в домені .UA.

5.2. Моментом виникнення доменного спору є момент одержання адміністратором публічного домену копії позовної заяви. Моментом розв\'язання доменного спору є момент одержання адміністратором публічного домену прийнятого судом рішення або підписаної сторонами спору мирової угоди.

5.3. З моменту виникнення доменного спору до моменту його розв\'язання, адміністратор пуб- лічного домену, який одержав копію позовної заяви, блокує внесення будь яких змін до запи- су про спірне доменне ім`я.

5.4. Копія позовної заяви направляється зацікавленою особою адміністратору публічного до- мену, в якому делеговане спірне доменне ім\'я. В разі, якщо однією з сторін спору є адмініст- ратор публічного домену (крім домену .UA), копія позовної заяви направляється адміністра- тору публічного домену вищого рівня, в якому делеговано такий публічний домен.

5.5. Адміністратори публічних доменів не несуть відповідальності за наслідки виконання рі- шень судів.

6. Перелік посилань

6.1. STD1 (RFC#2800) Internet Official Protocol S

Вернуться к содержанию
 
НОВОСТИ
СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ


СПОСОБЫ ОПЛАТЫ

Webmoney
Visa, Mastercard
Yandex Money
Терминалы России
Терминалы Украины

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 063441760625
Проверить аттестат




ONLINE.25dv.RU - Бесплатная служба мониторинга серверов